SẢN PHẨM > Hạt Tiệp Khắc

ROC - 9/0 - 63130M

Giá bán: 1,500 VND

Xem thêm...

ROC - 9/0 - 33000

Giá bán: 1,500 VND

Xem thêm...

ROC - 9/0 - 03050

Giá bán: 1,500 VND

Xem thêm...

5328 - 4 - AUR

Giá bán: 2,000 VND

Xem thêm...

ROC - 5/0 - 83113

Giá bán: 1,500 VND

Xem thêm...

ROC - 9/0 - MIX FROSTED

Giá bán: 1,500 VND

Xem thêm...

ROC - 9/0 - 18134

Giá bán: 1,500 VND

Xem thêm...

ROC - 9/0 - 88110

Giá bán: 1,500 VND

Xem thêm...

ROC - 9/0 - 33061

Giá bán: 3,000 VND

Xem thêm...

ROC - 9/0 - 59148

Giá bán: 6,000 VND

Xem thêm...

ROC - 9/0 - 46316

Giá bán: 1,500 VND

Xem thêm...

ROC - 9/0 - 83119

Giá bán: 3,000 VND

Xem thêm...

Mô tả: ROCAILLE - 9/0 - TURQUOISE MATT 63130
Giá bán: 1,500 VND
Đơn vị tính: Gam
Màu: Xanh
Mô tả: ROCAILLE - 9/0 - BLUE 33000
Giá bán: 1,500 VND
Đơn vị tính: Gam
Màu: Xanh
Mô tả: ROCAILLE - 9/0 - WHITE 03050
Giá bán: 1,500 VND
Đơn vị tính: Gam
Màu: Trắng
Mô tả: FACETED BEAD 4 MM GOLD
Giá bán: 2,000 VND
Đơn vị tính: Cái
Màu: Trong suốt, Vàng
Mô tả: ROCAILLE - 5/0 - OPAQUE LUSTERED GREEN 83113
Giá bán: 1,500 VND
Đơn vị tính: Gam
Màu: Xanh lá
Mô tả: ROCAILLE - 9/0 - TRANSPARENT FROSTED MIX
Giá bán: 1,500 VND
Đơn vị tính: Gam
Màu: Đa sắc
Mô tả: ROCAILLE - 9/0 - SOLGEL METALLIC GREEN 18134
Giá bán: 1,500 VND
Đơn vị tính: Gam
Màu: Xanh lá
Mô tả: ROCAILLE - 9/0 - SFINX YELLOW 88110
Giá bán: 1,500 VND
Đơn vị tính: Gam
Màu: Vàng
Mô tả: ROCAILLE - 9/0 - OPAQUE LUSTERED BLUE 33061
Giá bán: 3,000 VND
Đơn vị tính: Gam
Màu: Xanh
Mô tả: ROCAILLE - 9/0 - METALLIC IRIS YELLOW 59148
Giá bán: 6,000 VND
Đơn vị tính: Gam
Màu: Vàng, Đồng
Mô tả: ROCAILLE - 9/0 - CHALK LUSTERED TERRA BEIGE 46316
Giá bán: 1,500 VND
Đơn vị tính: Gam
Màu: Be, Bạc
Mô tả: ROCAILLE - 9/0 - OPAQUE LUSTERED MAROON 83119
Giá bán: 3,000 VND
Đơn vị tính: Gam
Màu: Nậu đỏ
Nhấn để xem ảnh lớn hơn