SẢN PHẨM > Đá

HT6 - 50 - GREEN

Giá bán: 690,000 VND

Xem thêm...

HS5 - 30 X 22 - BLACK ONYX

Giá bán: 150,000 VND

Xem thêm...

HT57 - 7.5 - JASPER

Giá bán: 15,000 VND

Xem thêm...

HT10 - 42 X 38 - AMETHYST

Giá bán: 35,000 VND

Xem thêm...

HT9 YIN - 20 - BROWN

Giá bán: 90,000 VND

Xem thêm...

HS1

Giá bán: 350,000 VND

Xem thêm...

HT10 - 10 - PURPLE

Giá bán: 15,000 VND

Xem thêm...

HT9 - 04 MM - BROWN

Giá bán: 2,000 VND

Xem thêm...

HS3

Giá bán: 150,000 VND

Xem thêm...

HT9 - 08 MM - BROWN

Giá bán: 10,000 VND

Xem thêm...

HT9 - 16 MM - BROWN

Giá bán: 25,000 VND

Xem thêm...

HT96 - 9 X 12 - PINK

Giá bán: 5,000 VND

Xem thêm...

Mô tả: JADE CIRCLE - 50 MM - GREEN
Giá bán: 690,000 VND
Đơn vị tính: Cái
Màu: Xanh lá
Mô tả: OVAL 30 X 22 MM BLACK ONYX
Giá bán: 150,000 VND
Đơn vị tính: Cái
Màu: Đen
Mô tả: FLOWER 7.5 MM JASPER
Giá bán: 15,000 VND
Đơn vị tính: Cái
Màu: Đa sắc
Mô tả: AMETHYST 42 X 38 MM PURPLE
Giá bán: 35,000 VND
Đơn vị tính: Cái
Màu: Tím
Mô tả: TIGERS'EYE (QUARTZ) - 20 MM - BROWN
Giá bán: 90,000 VND
Đơn vị tính: Cái
Màu: Nậu đỏ
Mô tả: STONE LABRADORITE GEMME
Giá bán: 350,000 VND
Đơn vị tính: Cái
Màu: Xanh
Mô tả: AMETHYST 10 MM PURPLE
Giá bán: 15,000 VND
Đơn vị tính: Cái
Màu: Tím
Mô tả: TIGERS'EYE (QUARTZ) - 04 MM - BROWN
Giá bán: 2,000 VND
Đơn vị tính: Cái
Màu: Nậu đỏ
Mô tả: IRREGULAR STONE AGATE
Giá bán: 150,000 VND
Đơn vị tính: Cái
Màu: Đa sắc
Mô tả: TIGERS'EYE (QUARTZ) - 08 MM - BROWN
Giá bán: 10,000 VND
Đơn vị tính: Cái
Màu: Nậu đỏ
Mô tả: TIGERS'EYE (QUARTZ) - 16 MM - BROWN
Giá bán: 25,000 VND
Đơn vị tính: Cái
Màu: Nậu đỏ
Mô tả: HARDSTONE 9 X 12 MM PINK
Giá bán: 5,000 VND
Đơn vị tính: Cái
Màu: Hồng
Nhấn để xem ảnh lớn hơn