SẢN PHẨM > A - Nguyên phụ kiện

ROC - 9/0 - 63130M

Giá bán: 1,500 VND

Xem thêm...

ROC - 9/0 - 33000

Giá bán: 1,500 VND

Xem thêm...

ROC - 9/0 - 03050

Giá bán: 1,500 VND

Xem thêm...

KRB - 10 X 2.5 - BLUE

Giá bán: 90,000 VND

Xem thêm...

PAS - 15 - SI

Giá bán: 130,000 VND

Xem thêm...

PAS SUN COP

Giá bán: 90,000 VND

Xem thêm...

7311 - 3e - NICO

Giá bán: 20,000 VND

Xem thêm...

POM FR

Giá bán: 120,000 VND

Xem thêm...

7309 - 11 - METAL

Giá bán: 15,000 VND

Xem thêm...

5328 - 4 - 248

Giá bán: 3,000 VND

Xem thêm...

5328 - 4 - 236

Giá bán: 3,000 VND

Xem thêm...

5328 - 4 - 237

Giá bán: 3,000 VND

Xem thêm...

Mô tả: ROCAILLE - 9/0 - TURQUOISE MATT 63130
Giá bán: 1,500 VND
Đơn vị tính: Gam
Màu: Xanh
Mô tả: ROCAILLE - 9/0 - BLUE 33000
Giá bán: 1,500 VND
Đơn vị tính: Gam
Màu: Xanh
Mô tả: ROCAILLE - 9/0 - WHITE 03050
Giá bán: 1,500 VND
Đơn vị tính: Gam
Màu: Trắng
Mô tả: RUBBER LACE 10 X 2.5 MM - BLUE
Giá bán: 90,000 VND
Đơn vị tính: Mét
Màu: Xanh
Mô tả: PASTILLE 15 MM SILVER
Giá bán: 130,000 VND
Đơn vị tính: Cái
Màu: CO - Copper
Mô tả: PASTILLE 15 MM COPPER GOLD
Giá bán: 90,000 VND
Đơn vị tính: Cái
Màu: CO - Copper
Mô tả: CLASPS FOR 2 MM LACE
Giá bán: 20,000 VND
Đơn vị tính: Cái
Màu: NICO - Nickel/Copper
Mô tả: POMPON VIVE LA FRANCE
Giá bán: 120,000 VND
Đơn vị tính: Cái
Màu: Đa sắc
Mô tả: CLASPS METAL 12 X 12 MM
Giá bán: 15,000 VND
Đơn vị tính: Cái
Màu: Metal
Mô tả: FACETED BEAD - 4 MM - SUN
Giá bán: 3,000 VND
Đơn vị tính: Cái
Màu: Cam
Mô tả: FACETED BEAD - 4 MM - HYACINTH
Giá bán: 3,000 VND
Đơn vị tính: Cái
Màu: Cam
Mô tả: FACETED BEAD - 4 MM - FIREOPAL
Giá bán: 3,000 VND
Đơn vị tính: Cái
Màu: Cam
Nhấn để xem ảnh lớn hơn